เปิดผังเมืองรวม "ราชบุรี" จังหวัดที่สวย ไม่แพ้ใคร ?
 


เปิดผังเมืองรวม "ราชบุรี" จังหวัดที่สวย ไม่แพ้ใคร ?


เปิดผังเมืองรวม

ปลายเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่

 

กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดราชบุรี.. ๒๕๕๕

 

 

เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกำหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่จังหวัดราชบุรี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการดำรงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม  ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง และโดยที่มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติว่า การใช้ บังคับผังเมืองรวมให้กระทำโดยกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

 

เปิดดู ผังเมือง ราชบุรีได้ที่นี่// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.