กาญจนบุรีจัดมหกรรมการเรียนรู้และกระตุ้นความคิด
 


กาญจนบุรีจัดมหกรรมการเรียนรู้และกระตุ้นความคิด


กาญจนบุรีจัดมหกรรมการเรียนรู้และกระตุ้นความคิด
วันนี้ ( 22 พ.ย.) นายชัยวัฒน์  ลิมป์วรรณธะ  ผวจ.กาญจนบุรี ประธานเปิดงาน "มหกรรมแห่งการเรียนรู้และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในมหกรรมบูรณากาญจน์" เพื่อสร้างสุข สร้างโอกาส ร้อยยุทธศาสตร์ สานพลัง  และร่วมเสวนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของคน จ.กาญจนบุรี  กับ พล.ต.ณัฐ  อินทรเจริญ  ผบ.จทบ.กจ. ,ผศ.ดร.ปัญญา  การพานิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี, ดร.เดชรัต  สุขกำเนิด ผอ.มนส.,นายธีรชัย  ชุติมันต์ ประธานหอการค้ากลุ่มภาคกลางตอนล่าง ที่ 1  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน เครือข่ายเกษตรกรรม นักเรียน และสื่อมวลชน ร่วมงานกว่า 1,000  คน ที่ศูนย์การเรียนรู้ ตามแนวพระราชปรัชญา จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี ค่ายสุรสีห์  จังหวัดกาญจนบุรี
 

นายชัยวัฒน์ เปิดเผยว่า  งานนี้จัดขึ้นเพื่อสะท้อนปัญหาและศักยภาพของทรัพยากรที่มีอยู่ในจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น กระตุ้นให้เห็นภาพอนาคตของเมืองกาญจน์ในการเป็นเมืองน่าอยู่ ปลอดจากสารเคมี มีความปลอดภัยในชีวิต และชุมชนช่วยกันรักษาธรรมชาติไว้อย่างยั่งยืน จากการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกาญจนบุรี และมุ่งสู่ความอยู่ดีกินดีตามวิถีคนเมืองกาญจน์ อย่างเข้มแข็ง
 

พล.ต.ณัฐ อินทรเจริญ   ผบ.จทบ.กจ. กล่าวว่า จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ที่ค่ายสุรสีห์ โดยน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน 4 เรื่อง ได้แก่ น้ำคือชีวิต 2.ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง 3.การขาดทุนคือกำไร และ 4.เกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งนำมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ร่วมงาน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง และหลังจากงานนี้ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ก็ยังคงเปิดกว้างให้ผู้ที่สนใจเข้าเรียนรู้ได้
 

ดร.เดชรัต  สุขกำเนิด  ผอ.มูลนิธินโยบายสุขภาวะ กล่าวว่า  การจัดเสวนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของคน จ.กาญจนบุรีในประเด็นต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนำองค์ความรู้นำมาเสนอผ่านนิทรรศการต่างๆ ในงานให้ผู้เข้าร่วมได้ศึกษาและนำไปปรับใช้ โดยหวังว่าจะช่วยยกระดับชีวิตของคนเมืองกาญจนบุรี มุ่งสู่ความอยู่ดีมีสุขภาวะ ซึ่งการจัดนิทรรศการครั้งนี้ จะต่อยอดให้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตของชาวกาญจน์ เช่นเดียวกับการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ค่ายสุรสีห์ฯ ของจังหวัดทหารบกกาญจนบุรี  ทั้งยังตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาองค์ความรู้ของชาวกาญจนบุรี ที่มีความจำเป็นสำหรับอนาคตประมาณ 100 เรื่อง เช่น การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน เป็นต้น.

 // //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.