เชิญร่วมทอดผ้าป่ากลางน้ำ หนึ่งเดียวในโลก ระยองจัดยิ่งใหญ่...สืบสานประเพณีอันงดงาม
 


เชิญร่วมทอดผ้าป่ากลางน้ำ หนึ่งเดียวในโลก ระยองจัดยิ่งใหญ่...สืบสานประเพณีอันงดงาม


เชิญร่วมทอดผ้าป่ากลางน้ำ หนึ่งเดียวในโลก ระยองจัดยิ่งใหญ่...สืบสานประเพณีอันงดงาม
จังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่มีประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ  ซึ่งในอดีตชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง และจะปลูกบ้านเรือนอยู่ติดกับแม่น้ำลำคลอง ทำให้เกิดประเพณีวัฒนธรรมอันงดงาม คือประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำ ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานของชาวตำบลปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง เป็นการทำบุญทอดผ้าป่ากลางน้ำ ซึ่งได้ทำติดต่อกันมาเป็นเวลานานประมาณ 102 ปี

เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามนี้ให้คงสืบไป ดังนั้นเทศบาลตำบลปากน้ำประแส จึงได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมงานประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำ ประจำปี 2555 โดยมี นายวราวุธ ปิ่นเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติมาเป็นประธานแถลงข่าว ซึ่งมี นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปากน้ำประแส ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายสุรพล เทียนสุวรรณ นอภ.แกลง นายนพรัตน์ เอื้อตระกูล ประธานที่ปรึกษาคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปากน้ำประแส นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายบรรพต เอื้อตระกูล สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นางประชิด ชินราช ประธานคณะกรรมการพัฒนากองทุนบทบาทสตรีจังหวัดระยอง  นายจารุวัฒน์ เนินไชย นายกสมาคมชาวประมงปากน้ำประแส นางภาพิมล มนฑาพงศ์ ททท.สำนักงานระยอง นางจันทิดา เจริญผล วัฒนธรรมอำเภอแกลง และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ บริเวณอนุสรณ์เรือรบหลวงประแส ต.ปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง

นายไชยรัตน์ กล่าวว่า การทำบุญของชาวบ้านในสมัยบรรพบุรุษ ไม่ว่าจะทำงานบุญประเภทใด จะมีพิธีทอดผ้าป่ากลางน้ำทุกครั้ง วิธีการทอดผ้าป่าจะทำพุ่มผ้าป่าด้วยการใช้ไม้ไผ่ปักไว้ด้านหัวเรือ-ท้ายเรือ นำไม้รวกเล็ก ๆ มาทำเป็นราว  เอาผ้าที่จะทอดมาแขวนหรือทอดไว้ ไม้ที่นำมาเป็นพุ่มผ้าป่ามัดติดกับเสาไม้ไผ่หัวเรือ-ท้ายเรือ แล้วนิมนต์พระไปสวดที่บ้าน เวลาขากลับนิมนต์พระชักผ้าป่าในเรือ และมีกิจกรรมประเพณีพื้นบ้านเล่นกันอย่างสนุกสนาน เช่น การแข่งขันเรือพายว่ายน้ำ ชกมวยทะเล ประกวดเรือแฟนซี แข่งขันชักเย่อบนบก ประกวดร้องเพลง ฯลฯ ปัจจุบันประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำและแข่งขันเรือพาย ได้มีการดำเนินงานติดต่อกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ซึ่งคณะกรรมการจัดงานได้ปรับเปลี่ยนไปตามกาลสมัย และถือกำหนดจัดงานในวันเพ็ญเดือน 12 เป็นประจำทุกปี โดยมีวิวัฒนาการและรูปแบบในการจัดงานที่พัฒนาขึ้นตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

การจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันเก่าแก่ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษให้คงอยู่สืบไป ประกอบกับตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ในการบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงานของท้องถิ่น ด้วยเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตำบลปากน้ำประแส จึงกำหนดจัดงานประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำและแข่งขันเรือพายประจำปี 2555 ณ บริเวณอนุสรณ์เรือรบหลวงประแส หมู่ 1 ต.ปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 12 ซึ่งในปีนี้การแข่งขันเรือพายได้ขอพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับเป็นถ้วยรางวัลชนะเลิศ

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อส่งเสริมและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันเก่าแก่ และเป็นเอกลักษณ์ของชาวประมงลุ่มแม่น้ำประแสให้คงสืบต่อไป เพื่อเผยแพร่ประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำของชาวประมงลุ่มแม่น้ำประแส ให้เป็นที่รู้จักต่อนักท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานราชการ กลุ่มและองค์กรต่าง ๆ ในท้องถิ่นในการดำเนินกิจกรรมสำคัญของท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการกระจายรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นและยกระดับเศรษฐกิจให้สูงขึ้น

นายไชยรัตน์ กล่าวต่อว่า สำหรับในปีนี้จะมีการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 พ.ย. 55  ณ บริเวณอนุสรณ์เรือรบหลวงประแส ต.ปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง ซึ่งจะมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งเทศบาลตำบลปากน้ำประแสยังได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลการแข่งขันเรือพาย จำนวน 3 ถ้วย จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และปีนี้จะเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป ร่วมบุญลงเรือทอดผ้าป่ากลางน้ำ ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของงาน โดยได้เรียนเชิญ นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม มาเป็นประธานพิธีเปิดงานและ นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองร่วมทำกิจกรรมทอดผ้าป่ากลางน้ำ ในวันที่ 28 พ.ย. 55 ซึ่งถือเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวปากน้ำประแส และนอกจากนี้ยังได้มีการจัดให้มีการลอยกระทงตามประเพณี การประกวดร้องเพลง ประกวดหนูน้อยนพมาศ ประกวดสาวน้อยร้อยปี ประกวดนางนพมาศ การแข่งขันเรือพาย การแสดงสินค้าพื้นเมือง และมหรสพต่าง ๆ ศิลปินนักร้องชื่อดังให้ชมฟรีตลอดทั้งงาน จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าเที่ยวชมประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำและแข่งขันเรือพาย พร้อมกับงานลอยกระทง

ซึ่งท่านสามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-3866-1720-1 หรือทาง www.prasae.com ซึ่งจะถือว่าเป็น “ครั้งหนึ่งในชีวิต กับการทำบุญกลางแม่น้ำ 1 เดียวในเมืองไทย”.

มาโนช สนองสุข// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.