เทศบาลตำบลนาอานจัดชวนเสี่ยวเกี่ยวข้าว
 


เทศบาลตำบลนาอานจัดชวนเสี่ยวเกี่ยวข้าว


เทศบาลตำบลนาอานจัดชวนเสี่ยวเกี่ยวข้าว
วันนี้  (13 พ.ย.)  ที่บริเวณแปลงนาข้าว ของนางอังคณาง อินทนิล หมู่ที่ 11 บานฟากนา ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย  นายมนัธสะวัชร์ บุญสมวัฒนวงษ์  นายอำเภอเมืองเลยเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "ชวนเสี่ยวเกี่ยวข้าว" โดยเป็นโครงการของเทศบาลตำบลนาอาน

นายไพศาล  วรพันธ์   นายกเทศมนตรีตำบลนาอาน  กล่าวว่า เกษตรกรส่าวนใหญ่ยึดเป็นอาขชีพหลักมาแต่โบราณ แต่สภาพการทำนาในปัจจุบันเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างทำ ไม่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เหมือนแต่ก่อน  เป็นเหตุทำให้เกิดความห่วงเหิน ขาดความสามัคคี และขาดความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ประเพณีลงแขกก ได้ถูกละเลยทำให้สังคมในชนบทขาดความเอื้ออาทรต่อกัน ส่งผลให้สังคมชุมชน หมู่บ้านเกิดความอ่อนแอ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีความสมานฉันท์ในชุมชน พร้อมการดำเนินตามพระราชดำริในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โดยลดต้นทุนการผลิต  มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เสริมสร้างความเข้มแข็ง ทต.นาอาน จึงร่วมกับทางอำเภอเมืองเลย จัดโครงการดังกล่าวขึ้นมา  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทางราชการในส่วนภูมิภาคกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและราษฎรในพื้นที่ เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อปลุกเร้าให้คนในหมู่บ้าน ชุมชน สังคม รักสามัคคีร่วมมือร่วมใจเป็นมิตรไมตรีต่อกัน อีกทั้งเป็นการลดต้นทุนในการผลิต เนื่องจากปัจจุบันภาวการณ์ลงทุนสูง  ทั้งปุ๋ย สารเคมี ยาฆ่าหญ้า ค่าใช้จ่ายในการจ้างสีข้าว ค่าจ้างแรงงานเกี่ยวข้าว แต่ละวันที่สูงมากขึ้นทุกๆ ปี

ด้านนายมนัธสะวัชร์ บุญสมวัฒนวงษ์   นายอำเภอเมืองเลย เปิดเผยว่า  โครงการชวนเสี่ยวเกี่ยวข้าว ในวันนี้ นับเป็นความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง จากหัวหน้าส่าวนราชการอำเภอเมือง ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาอาน กองร้อย อส.เมืองเลย ที่ 3  กำลังจากจังหวัดทหารบกเลย ทหารค่าย ร.8 พัน 1 จ.เลย  ตลอดจน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ประชาชนใน ต.นาอาน จะเป็นแบบอย่าง ในพื้นที่อื่นๆ หันมาฟื้นฟู ขนบธรรมเนียม การลงแขกเกี่ยวข้าว อันเป็นการปัญหาสังคมในปัจจุบัน จากการเห็นแก่ตัว ขาดความรัก ขาดการมีส่วนร่วม ความสามัคคี  หันมาทำงานร่วมมือกัน ไม่ให้หลงระเริงลาภยศสรรเสริญ ตำแหน่งหน้าที่ หรือคอร์รัปชั่นบรรณาการ มุ่งหวังค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ทำให้สังคมในชนบทกลับคืนสู่ความสามัคคีได้อย่างยั่งยืน...// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.