รฟท.ทุ่มหมื่นล้าน ซ่อมใหญ่ทางรถไฟ ไม่ปลอดภัยทั่วประเทศ
 


รฟท.ทุ่มหมื่นล้าน ซ่อมใหญ่ทางรถไฟ ไม่ปลอดภัยทั่วประเทศ


รฟท.ทุ่มหมื่นล้าน ซ่อมใหญ่ทางรถไฟ ไม่ปลอดภัยทั่วประเทศ

คณะกรรมการกลั่นกรอง 4 เตรียมเสนอ ครม. ทุ่มงบหมื่นล้าน ซ่อมใหญ่ทางรถไฟไม่ปลอดภัยทั่วประเทศ พร้อมติดตั้งเครื่องกั้นเสมอระดับและปรับปรุงเครื่องกั้น ...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุม ครม. วันที่ 12 พ.ย. คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ซึ่งมีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกฯ เป็นประธาน  เสนอเรื่อง การบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL)  ซึ่งเป็นใปตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ซึ่งมี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 14/2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ต.ค.  2555 ดังนี้ 1. ขอให้รับทราบผลการพิจารณาความเหมาะสมและความจำเป็นของโครงการของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เรียงตามลำดับความสำคัญ ดังนี้ (1) โครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย (2) โครงการติดตั้งเครื่องกั้นเสมอระดับและปรับปรุงเครื่องกั้นจำนวน 105 แห่ง และ (3) งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ จำนวน 17 รายการ

2. ขออนุมัติให้ดำเนินโครงการและอนุมัติการจัดสรรวงเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟู เศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (คณะกรรมการเงินกู้ DPL) ดังนี้  (1) โครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย ของ รฟท. กระทรวงคมนาคม (คค.) จำนวน 4 สายทาง ระยะทาง 265 กิโลเมตร ได้แก่ 1) ระหว่างสถานีคลองรังสิต-ชุมทางบ้านภาชี ระยะทาง 120 กิโลเมตร  2) ระหว่างชุมทางบ้านภาชี-มาบกะเบา (เดิม) ระยะทาง 44 กิโลเมตร 3) ระหว่างชุมทางศรีราชา-ชุมทางเขาชีจรรย์-สัตหีบ ระยะทาง 66 กิโลเมตร และ 4) ระหว่างชุมทางเขาชุมทอง-นครศรีธรรมราช ระยะทาง 35 กิโลเมตร วงเงินรวมทั้งสิ้น 2,939.2523 ล้านบาท (2) โครงการติดตั้งเครื่องกั้นเสมอระดับและปรับปรุงเครื่องกั้นจำนวน 105 แห่ง วงเงิน 195.42 ล้านบาท (3) โครงการ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กค. วงเงิน 87 ล้านบาท ทั้งนี้ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดต่อไปด้วย

3. อนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการ และอนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินในประเทศและให้การรถไฟแห่งประเทศไทยกู้ เงินต่อจากกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัยในสายทางที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรแหล่งเงินลงทุนจำนวน 8 สายทาง ระยะทาง 849 กิโลเมตร รวมวงเงิน 8,874.62 ล้านบาท และให้สำนักงบประมาณ พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นงบชำระหนี้ให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ชำระหนี้คืนแก่แหล่งเงินกู้โดยตรงทั้งในส่วนเงินต้น ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังจะได้ตกลงกับการรถไฟแห่งประเทศไทยต่อไป ส่วนงานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ จำนวน 17 รายการ วงเงิน 3,046.13 ล้านบาท ให้มีการทบทวนความเหมาะสมของโครงการให้รอบคอบ และนำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ คณะที่ 4 ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.