ตักบาตรเทโวพระธาตุจอมทอง
 


ตักบาตรเทโวพระธาตุจอมทอง


ตักบาตรเทโวพระธาตุจอมทอง
(31 ต.ค.55) ที่บริเวณถนนทางขึ้นวัดพระธาตุจอมทอง ตรงข้ามวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา นายศรายุธ กัลยา นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเทโว ตามประเพณีที่สืบทอดมายาวนาน โดยมีประชาชนทุกหมู่เหล่า อุ้มลูกมาให้เห็นวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้อนุรักษ์ไว้เพื่อจดจำเป็นแบบอย่างจะได้จดจำนำไปปฏิบัติสืบทอดต่อๆ กันไป โดยมีเจ้าคุณพระสุนทรกิตติคุณ รองเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ เป็นประธานนำพระสงฆ์มาเดินรับบาตร สองข้างทางที่พุทธบริษัทพร้อมใจกันนำข้าวสารอาหารแห้ง มาใส่บาตร ตามความเชื่อเมื่อครั้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อเทศน์โปรดพระพุทธมารดาที่ได้กำเนิดเป็นเทพบุตรอยู่ในชั้นดุสิต จนบรรลุโสดาปัตติผล ครั้นออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 แล้ว จึงเสด็จลงจากเทวโลกที่เมืองสังกัสสนคร ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงเปล่งฉัพพรรณรังสี ขณะที่พระองค์เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในวันรุ่งขึ้นวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ชาวเมืองจึงพากันทำบุญตักบาตรเป็นการใหญ่ การทำบุญตักบาตรในวันนั้นจึงได้ชื่อว่า ตักบาตรเทโวโรหนะประเพณีการทำบุญตักบาตรเทโว จึงเป็นประเพณีที่บ่งบอกให้เห็นถึงความศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนา จากความเป็นมาของประเพณีก็มีส่วนทำให้ผู้มาทำบุญ ตักบาตรเทโวในวันนี้ มีจิตใจระลึกถึงพระคุณของมารดา ผู้ให้กำเนิด// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.