ชาวระยองร่วมทำบุญตักบาตรวันออกพรรษา
 


ชาวระยองร่วมทำบุญตักบาตรวันออกพรรษา


ชาวระยองร่วมทำบุญตักบาตรวันออกพรรษา
เมื่อวันที่ 31 ต.ค. ที่บริเวณลานวัดหนองสนม อ.เมือง จ.ระยอง ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษาประจำปี 2555 ขึ้น เพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณ ที่ทรงมีต่อพุทธศาสนิกชนและเพื่อสืบทอดประเพณีสำคัญทางพุทธศาสนา ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก และเยาวชนและประชาชนให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี รวมทั้ง อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่ผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ โดยมี นายวิชัย  ล้ำสุทธิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)จ.ระยอง พรรคประชาธิปัตย์  พร้อมด้วยประชาชนเข้าร่วมในพิธี เป็นจำนวนมาก


โดยในพิธี ทำบุญตักบาตรเทโว มีการอัญเชิญพระพุทธรูป เป็นผู้นำแถวของพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 20 รูป ออกบิณฑบาต โดยมี ประชาชนยืนทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ซึ่งการทำบุญการตักบาตรเทโว เป็นกิจกรรมทางศาสนา ที่ช่วยสร้างความสามัคคี ให้แก่พุทธศาสนิกชน ในการละ ลด เลิกอบายมุข และยังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้สังคมเกิดสันติสุขเป็นอย่างดี.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.