ชาวไทยเชื้อสายจีน ลอยกระทงเจขอพรเทพพระเจ้า 9 องค์ เทศกาลถือศีลกินเจ
 


ชาวไทยเชื้อสายจีน ลอยกระทงเจขอพรเทพพระเจ้า 9 องค์ เทศกาลถือศีลกินเจ


ชาวไทยเชื้อสายจีน ลอยกระทงเจขอพรเทพพระเจ้า 9 องค์ เทศกาลถือศีลกินเจ
เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 55 นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี ประธานมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้ที่ถือศีลกินเจ และชาวไทยเชื้อสายจีน ได้ร่วมกระทำพิธีลอยกระทงเจ ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และสักการบูชา ขอพรจากองค์เทพทั้ง 9 องค์ ก่อนจะร่วมกันแห่กระทงออกจากมณฑลพิธีมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบ นำไปลอยลงสู่ท้องทะเล หน้ากรมที่ดินอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี กล่าวว่า ทุกเดือน 9 ของทุกปี เป็นช่วงเข้าสู่เทศกาลกินเจ ทางเทศบาลเมืองสัตหีบ ร่วมกับมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบ ได้ตั้งโรงทานอาหารเจไว้ให้กับผู้ถือศีลกินเจ และบุคคลทั่วไป ได้รับทานกัน 3 มื้อ เช้า กลางวัน เย็น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้ถือศีลกินเจบางราย ยังเข้าใจว่าการกินเจนั้นคือ การรับประทานอาหารก่อนเที่ยงวัน ดังเช่นที่ชาวพุทธในประเทศไทยถือ “อุโบสถศีล” หรือ “รักษาศีล 8” จะไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว แต่เนื่องจากการถืออุโบสถศีลของชาวพุทธฝ่ายมหายานไม่กินเนื้อสัตว์ จึงนิยมเรียก “การไม่กินเนื้อสัตว์” ไปรวมกับคำว่า “กินเจ” ซึ่งเป็นการถือศีลไปด้วย ในปัจจุบันผู้ที่รับประทานอาหารทั้ง 3 มื้อ แต่ไม่กินเนื้อสัตว์ก็ยังคงเรียกกันว่า “กินเจ” ความหมายก็คือ “คนกินเจ” ไม่เพียงแต่ไม่กินเนื้อสัตว์ ยังต้องดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดี บริสุทธิ์ สะอาด งดงามทั้งกาย วาจา ใจ เป็นการถือศีลบำเพ็ญธรรมไปด้วยพร้อมกัน จึงเรียกว่า “กินเจที่แท้จริง” และในช่วงเทศกาลกินเจจะเห็นอักษรจีนสีแดงคำว่า “ไจ (เจ)” แปลว่า “ไม่มีของคาว” นี้เขียนบนผืนธงสีเหลืองปักอยู่ตามแผงขายอาหารเจทั่วไป ชาวจีนถือว่าสีแดงเป็นสีแห่งสิริมงคลแห่งชีวิต สีเหลืองเป็นสีของผู้ทรงศีล ผู้ตั้งใจบำเพ็ญตนให้บริสุทธิ์ ตัวอักษรนี้ย่อมเป็นเครื่องเตือนสติให้ผู้ที่กินเจระลึกไว้เสมอว่า การไม่กินเนื้อสัตว์ คือการปฏิบัติธรรม รักษาศีลของความเป็นมนุษย์ เป็นการเจริญมหาเมตตากรุณาธรรมโดยแท้ อันจะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่มนุษย์ และก่อให้เกิดสันติสุขสรรพสัตว์ทั้งปวง// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.