หมอดูดัง ขุนทอง อสุนีย์ ณ อยุธยา ถูกศาลล้มละลายสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หนี้แบงก์กรุงเทพ
 


หมอดูดัง ขุนทอง อสุนีย์ ณ อยุธยา ถูกศาลล้มละลายสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หนี้แบงก์กรุงเทพ


หมอดูดัง ขุนทอง อสุนีย์ ณ อยุธยา ถูกศาลล้มละลายสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หนี้แบงก์กรุงเทพ

วันที่ 21  ตุลาคม  2553   เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ได้เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด  นายขุนทอง อสุนีย์ ณ อยุธยา คดีหมายเลขแดงที่ ล.  3752/2553  กองบังคับคดีล้มละลาย 2 ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี  กระทรวงยุติธรรม  โดยลงโฆษณาใน นสพ. สยามรัฐ หน้า 28 

   

ประกาศระบุว่า  ด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลาง ขอให้ลูกหนี้ล้มละลายและศาลได้มีคำสั่งลงวันที่  16 มีนาคม 2553 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของ นายนายขุนทอง อสุนีย์ ณ อยุธยา  ลูกหนี้ เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช  2483  แล้ว
   

ลูกหนี้ ไม่ปรากฏอาชีพ เกิดเมื่อ วันที่ 22  มกราคม 2497  มีภูมิลำเนาอยู่เลขที่  1111/91 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
 

ดังนั้น นับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจจัดการเกี่ยวกับ กิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามมาตรา 22  แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483  อนึ่ง เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีนี้ จะเป็นเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคำขอ รับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคำคู่ความ สำนักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดีหรือสำนักงานบังคับคดีซึ่งลูกหนี้มีภูมิลำเนาอยู่ ภายในกำหนดเวลา 2 เดือน นับแต่วันโฆษณาคำสั่งนี้และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553   ซึ่งตรวจได้จากเว็บไซต์ www.ratchakitcha.soc.go.th ประกาศ ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2553  ประกาศโดย  ศศรัช นนท์ชะสิริ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
     

นายขุนทอง อสุนีย์  ณ อยุธยา  ได้รับการยกย่องให้เป็น ตำนานแห่งไพ่ยิบซีหรือ Tarotของไทย   ในช่วงตกต่ำที่สุด ต้องโทษอาญา เข้าไปอยู่ในเรือนจำหลายปี ปัจจุบันยังดำรงชีพด้วยการเป็นหมอดูไพ่ยิบซี
    

ก่อนหน้านี้ ปี 2551 หมอดูชื่อดังอีกคนคือ  นายเก่งกาจ จงใจพระ  ซึ่งเป็นลูกหนี้  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด  (มหาชน)  ได้ถูกศาลล้มละลายกลาง  สั่งพิทักษ์ทรัพย์ของนายเก่งกาจ จงใจพระ   ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พุทธศักราช  2483 เช่นกัน
   

ภาพประกอบ ขุนทอง อสุนีย์ ณ อยุธยา จาก เว๊บไซต์ www.bloggang.com

 

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.