วิทยุการบินฯ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมด้านความปลอดภัยทางการบินระดับโลก
 


วิทยุการบินฯ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมด้านความปลอดภัยทางการบินระดับโลก


 วิทยุการบินฯ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมด้านความปลอดภัยทางการบินระดับโลก
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.)  ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านความปลอดภัยการบินโลก หรือ “ CANSO Global ATM Safety Conference” ทั้งนี้เนื่องจากทุกประเทศในโลกต่างตระหนักถึงความสำคัญด้าน “ความปลอดภัย”   และต้องการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติการบินร่วมกัน   เพื่อให้สอดคล้องรองรับกับเทคโนโลยีที่กำลังจะเปลี่ยนไปในอนาคต

การประชุม CANSO Global ATM Safety Conference ที่ บวท. จะเป็นเจ้าภาพในนามประเทศไทย จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ – ๓๐ มกราคม  ๒๕๕๘   ณ โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ แม้จะเป็นการประชุมที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี แต่ด้วยปีที่ผ่านมามีอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นกับวงการบินของโลกค่อนข้างบ่อย และมีผลกระทบกับอุตสาหกรรมการบินในภาพรวม การประชุมในปีนี้ทุกประเทศที่เข้าร่วมประชุมจึงเน้นการหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความปลอดภัยทางการบิน โดยให้ความสำคัญกับการร่วมกันหาทางการแก้ปัญหาปัจจัยต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับปฏิบัติการบินมาศึกษาหารือ และกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน จากนั้นนำแนวทางดังกล่าวมาปรับใช้ให้เป็นมาตรฐาน รวมถึงนำเสนอการดำเนินโครงการด้านความปลอดภัยต่าง ๆ โดยมีผู้แทนหน่วยงานให้บริการการเดินอากาศ ที่เป็นสมาชิก CANSO ทั่วโลก กว่า ๔๕ ประเทศ อาทิ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เวียดนาม ไต้หวัน จีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ ฝรั่งเศส แอฟริกาใต้ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และประเทศไทย  เป็นต้น รวมทั้งสิ้นกว่า ๙๐ คน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

การประชุมในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดความร่วมมือในการร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาระบบบริหารความปลอดภัยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การส่งเสริมการใช้โมเดลหรือเครื่องมือใหม่ ๆ ในการวิเคราะห์ความปลอดภัย อีกทั้งจะหารือร่วมกันในประเด็นทางด้านความปลอดภัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ วิสัยทัศน์ของ CANSO ในปี คศ. 2020 เป็นโอกาสอันดีของ บวท. ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารจราจรทางอากาศของประเทศไทยจะได้รับทราบข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วโลก มาปรับใช้ในงานด้านบริหารความปลอดภัย และร่วมพัฒนาระบบการเดินอากาศ อีกทั้งส่งเสริมการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการบินระดับโลกให้ก้าวหน้าต่อไป 

Read : 261 times

* );


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.