คาดภัยแล้งปีนี้รุนแรง-สั่ง5ศูนย์ปฎิบัติการฝนหลวงเตรียมพร้อม
 


คาดภัยแล้งปีนี้รุนแรง-สั่ง5ศูนย์ปฎิบัติการฝนหลวงเตรียมพร้อม


 คาดภัยแล้งปีนี้รุนแรง-สั่ง5ศูนย์ปฎิบัติการฝนหลวงเตรียมพร้อม
วันที่ 24 มกราคม 2558 นี้ จะเป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครบรอบปีที่ 2 ซึ่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมฯได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกใน             พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเสียสละทุ่มเทประดิษฐ์คิดค้นวิธีการทำ 
ฝนหลวงจนประสบความสำเร็จ และทรงมีพระบรมราชานุญาตให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์น้อมนำกรรมวิธีการทำฝนหลวงภายใต้สิทธิบัตรของพระองค์ไปปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนในลักษณะเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศอย่างบูรณาการ เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้เกษตรกร เพิ่มปริมาณน้ำฝนให้พื้นที่เกษตรกรรม เติมน้ำต้นทุนให้อ่างเก็บน้ำของเขื่อนต่างๆ รวมทั้งบรรเทาความรุนแรงของภัยธรรมชาติ เช่น ไฟป่า หมอกควัน และพายุลูกเห็บ เป็นต้น

กิจกรรมในวันที่ 24 มกราคม 2558 ประกอบด้วย การประกอบพิธีทางศาสนาตามประเพณี การให้การต้อนรับผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆ ที่มาร่วมแสดงความยินดี ณ อาคารกรมฝนหลวง   และการบินเกษตรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมีการจัดประชุมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “ยุทธศาสตร์และมาตรการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ปี 2558” โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์     (นายชวลิต ชูขจร) ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา และให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา     ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการของกรมจำนวนประมาณ 200 นาย โดยใช้ห้องประชุมอาคารชั้น 8        ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นสถานที่จัดสัมมนา
        
สำหรับสถานการณ์ภัยแล้งและภัยธรรมชาติในปี 2558 นี้ นายวราวุธ ขันติยานันท์ อธิบดีคนแรกของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้คาดการณ์ว่าสถานการณ์น่าจะมีความรุนแรงกว่า    ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการเข้าสู่ช่วงปรากฎการณ์เอลนิโญ่ของประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งระหว่างต้นเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนพฤษภาคม 2558 นี้ สถาบันด้านอุตุนิยมวิทยา ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้คาดหมายว่าปริมาณน้ำฝนจะต่ำกว่าเกณฑ์ปกติในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทย ประกอบกับพฤติกรรมการเผาป่าและเศษซากพืชในไร่นาทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในระยะจากนี้ไป จะทำให้เกิดการสะสมของหมอกควันซึ่งเป็นอนุภาคขนาดเล็กจำนวนมากที่มีปัญหาต่อสุขภาพของประชาชนในภาคเหนือ และยังมีผลทำให้โอกาสการเกิดฝนในธรรมชาติลดลงด้วย ซึ่งจะซ้ำเติมให้สถานการณ์ภัยแล้งมีความรุนแรงยิ่งขึ้น ซึ่งในเรื่องนี้ อธิบดีวราวุธ ได้ฝากถึงภาคราชการและเอกชนให้ช่วยกันรณรงค์และเพิ่มมาตรการในการบริหารจัดการเพื่อลดการเผาป่าและเศษซากพืชในไร่นาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
        
ในส่วนการเตรียมความพร้อมของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเพื่อสู้กับสถานการณ์ ภัยแล้งและปัญหาหมอกควันในช่วงฤดูแล้งนี้ อธิบดีวราวุธ กล่าวว่า ได้สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงประจำภาคทั้ง 5 ศูนย์ ได้แก่ เชียงใหม่ นครสวรรค์ ขอนแก่น ระยอง และสุราษฎร์ธานี เตรียมความพร้อมและติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดแล้ว ถึงแม้ว่าตามสถิติข้อมูลความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศในระดับที่เมฆก่อตัวจะเข้าสู่เกณฑ์ 60% ที่สามารถทำฝนได้จะต้องเป็นเดือนมีนาคมเป็นต้นไป แต่ก็มี   บางวันและบางพื้นที่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ที่มีลมสอบเข้าหากันทำให้ความชื้นสูงขึ้นก็จะสามารถขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงในบริเวณดังกล่าวได้ โดยขณะนี้ได้ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วไว้แล้ว     2 ชุดที่สนามบินนครสวรรค์เพื่อเตรียมปฏิบัติภารกิจนี้แล้ว


สำหรับแผนปกติตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 จะเริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจนครบ 10 หน่วย ตามอัตรากำลังที่กรมมีอยู่และรวมทั้งหน่วยบินที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอากาศ โดยในภาคเหนือจัดตั้งหน่วยที่เชียงใหม่ และพิษณุโลกหรือตาก ภาคกลางจัดตั้งหน่วยที่นครสวรรค์ และลพบุรีหรือกาญจนบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งหน่วยที่ขอนแก่น และนครราชสีมาหรืออุบลราชธานี ภาคตะวันออกจัดตั้งหน่วยที่ระยอง และจันทบุรีหรือสระแก้ว ภาคใต้จัดตั้งหน่วยที่  หัวหิน และสุราษฎร์ธานี หรือนครศรีธรรมราช
        
อธิบดีวราวุธ ได้กล่าวถึงมาตรการการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการว่า ในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมาได้เริ่มโครงการจัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงในทุกภาคของประเทศ โดยมีตัวแทนเกษตรกรในระดับอำเภอเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครฝนหลวงและผ่านการฝึกอบรมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาสาสมัครเหล่านี้จะ       ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประสานข้อมูลทั้งในด้านการรายงานสภาพการเพาะปลูกและบริเวณพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง ตลอดจนรายงานผลการตกของฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงในแต่ละวัน รวมไปถึงความสามารถในการสังเกตเมฆที่เหมาะสมในการทำฝนหลวงและแจ้งตำแหน่งเป้าหมายให้หน่วยที่อยู่ใกล้ที่สุดขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงได้ทันเวลา ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญและพร้อมดำเนินการเต็มรูปแบบในปีนี้
 

Read : 115 times

* );


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.