สนช. เปิดขั้นตอนพิจารณาถอดถอน "นิคม-สมศักดิ์-ยิ่งลักษณ์"
 


สนช. เปิดขั้นตอนพิจารณาถอดถอน "นิคม-สมศักดิ์-ยิ่งลักษณ์"


 สนช. เปิดขั้นตอนพิจารณาถอดถอน
mavikthumbnails/thumbnails/250x141-images-stories-article2014-pajaree-572.jpg">ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 8-9 มกราคม 2557 นี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีระเบียบวาระการประชุมในส่วนของกระบวนการถอดถอนนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นที่มาของสมาชิกวุฒิสภา และการถอดถอนนายนิคม ไวยรัชพานิชย์ อดีตประธานวุฒิสภา เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นที่มาของสมาชิกวุฒิสภา โดยมีขั้นตอนดังนี้
 
ในส่วนของการถอดถอนนายนิคม ไวยรัชพานิช สมาชิกวุฒิสภา ออกจากตำแหน่ง ตามมาตรา 6 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ประกอบมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
 
1)การแถลงเปิดสำนวนตามรายงานและความเห็นของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และการแถลงคัดค้านโต้แย้งคำแถลงเปิดสำนวนหรือรายงานพร้อมความเห็นของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ของผู้ถูกกล่าวหา (ตามข้อบังคับ ข้อ 154 วรรคหนึ่ง)
2)พิจารณาประเด็นซักถามตามญัตติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เสนอล่วงหน้าก่อนวันประชุม (ตามข้อบังคับ ข้อ 154 วรรคสอง)
-ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติเพื่อกำหนดประเด็นซักถาม ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๕๔ วรรคสอง รองศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน เป็นผู้เสนอ
 
ในส่วนของการถอดถอนนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ออกจากตำแหน่ง ตามมาตรา 6 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ประกอบมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
1)การแถลงเปิดสำนวนตามรายงานและความเห็นของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และการแถลงคัดค้านโต้แย้งคำแถลงเปิดสำนวนหรือรายงานพร้อมความเห็นของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ของผู้ถูกกล่าวหา (ตามข้อบังคับ ข้อ 254วรรคหนึ่ง)
 
2)พิจารณาประเด็นซักถามตามญัตติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เสนอล่วงหน้าก่อนวันประชุม (ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕๔ วรรคสอง)
- ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติเพื่อกำหนดประเด็นซักถาม ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๕๔ วรรคสอง รองศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน เป็นผู้เสนอ
-ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติเพื่อกำหนดประเด็นซักถาม ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๕๔ วรรคสอง พันตำรวจโท พงษ์ชัย วราชิต เป็นผู้เสนอ
 
3)ตั้งคณะกรรมาธิการซักถาม (ถ้ามี) (ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕๔ วรรคสาม)
 
ส่วนการพิจารณาถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีนั้นจะมีขั้นในวันที่ 9 มกราคมจะมีขั้นตอน ดังนี้
 1) การแถลงเปิดสำนวนตามรายงานและความเห็นของ ป.ป.ช. และการแถลงคัดค้านโต้แย้งคำแถลงเปิดสำนวนหรือรายงานพร้อมความเห็นของ ป.ป.ช. ของผู้ถูกกล่าวหา, 2)จารณาประเด็นซักถามตามญัตติของ สนช.ที่เสนอล่วงหน้าก่อนวันประชุม 
3). ตั้งคณะกรรมาธิการซักถามในกรณีที่ญัตติก่อนหน้านั้นได้รับการพิจารณา
 

Read : 396 times

* );


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.