ฟิตเนส เฟิรส์ท แนะ 5 แนวทางสำหรับผู้บริโภค ยกระดับธุรกิจฟิตเนสไทย ปี 58
 


ฟิตเนส เฟิรส์ท แนะ 5 แนวทางสำหรับผู้บริโภค ยกระดับธุรกิจฟิตเนสไทย ปี 58


 ฟิตเนส เฟิรส์ท แนะ 5 แนวทางสำหรับผู้บริโภค ยกระดับธุรกิจฟิตเนสไทย ปี 58
บริษัท ฟิตเนส เฟิรส์ท (ประเทศไทย) จำกัด  แนะ 5 ปัจจัยหลักสำหรับผู้บริโภคในการตัดสินใจก่อนเข้าเป็นสมาชิกสถานออกกำลังกาย เพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริโภคในประเทศไทย  อาทิ  ด้านความปลอดภัย    อุปกรณ์การออกกำลังกายต้องมีความปลอดภัย มีการซ่อมบำรุง ตรวจสอบอุปกรณ์อยู่ตลอดเวลา เพื่อไม่ให้เกิดการชำรุดและมีผลทำให้ผู้เล่นได้รับอุบัติเหตุ ด้านความเชี่ยวชาญของบุคลากรให้บริการ  ผู้ให้บริการต้องมีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งเป็นศาสตร์สำคัญในการให้บริการ ด้านความโปร่งใสในการให้บริการและเนื้อหาที่ชัดเจนของสัญญา  เนื้อหาเงื่อนไขสัญญาต้องประกอบไปด้วยการระบุ วัน เวลาของการเป็นสมาชิกอย่างละเอียด สถานที่ให้บริการ รายละเอียดค่าบริการ การชดใช้ค่าเสียหายเมื่อเกิดการผิดสัญญา ฯลฯ  
 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการ  เครื่องออกกำลังกายมีจำนวนมากพอที่จะรองรับสมาชิกที่เข้าใช้บริการต่อวัน   ระบบล็อกเกอร์  ฯลฯ ด้านปัจจัยเบื้องต้นของผู้บริโภค  ความสะดวกของตัวผู้บริโภคเอง  ทำเลที่ตั้ง โดยปัจจุบันตลาดสถานออกกำลังกายในประเทศไทย  มีผู้ประกอบการทั้งรายเล็กรายใหญ่จำนวนมาก และคาดว่ามีแนวโน้มจำนวนผู้ใช้บริการสถานออกกำลังกายในประเทศเพิ่มขึ้น 10-20 % ทุกปี
 
นางอรวรรณ เกลียวปฎินนท์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ฟิตเนส เฟิรส์ท (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า    ปัจจุบันผู้บริโภคในประเทศไทย ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้บริการสถานออกกำลัง ตลอดจนเพื่อเป็นการยกระดับธุรกิจฟิตเนสในประเทศไทยให้มีมาตรฐานสากล  ตลอดจนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจสถานออกกำลังกายผู้บริโภคจึงควรพิจารณาจากปัจจัยหลัก 5 ข้อ ดังต่อไปนี้
1.       ด้านความปลอดภัย โดยสถานออกกำลังกายนั้นๆ มีความโปร่ง อากาศถ่ายเท อุปกรณ์การออกกำลังกายต้องมีความปลอดภัย มีการซ่อมบำรุง ตรวจสอบอุปกรณ์อยู่ตลอดเวลา เพื่อไม่ให้เกิดการชำรุดและมีผลทำให้ผู้เล่นได้รับอุบัติเหตุ
 
2.       ด้านความเชี่ยวชาญของบุคลากรให้บริการ  ผู้บริโภคควรพิจารณาว่าผู้ให้บริการมีบุคลากรหรือครูฝึกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการออกกำลังกายหรือไม่ ซึ่งครูฝึกจะเป็นบุคคลที่คอยให้คำแนะนำเพื่อช่วยให้สมาชิกหรือผู้บริโภคออกกำลังกายได้อย่างเกิดประสิทธิผลและได้รับความปลอดภัยจากการออกกำลังกายโดยผู้ให้บริการต้องมีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งเป็นศาสตร์สำคัญในการ
 
3.       ด้านความโปร่งใสในการให้บริการและเนื้อหาที่ชัดเจนของสัญญา ผู้บริโภคต้องพิจารณาเงื่อนไขสัญญาการเป็นสมาชิกจะต้องมีความชัดเจนและเป็นธรรมต่อผู้บริโภค  ซึ่งเนื้อหาเงื่อนไขสัญญาต้องประกอบไปด้วยการระบุ วัน เวลาของการเป็นสมาชิกอย่างละเอียด สถานที่ให้บริการ รายละเอียดค่าบริการ การชดใช้ค่าเสียหายเมื่อเกิดการผิดสัญญา ฯลฯ ผู้บริโภคควรอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขสัญญาให้ครบถ้วน อีกทั้งทำความเข้าใจในเงื่อนไขการเป็นสมาชิก และพิจารณาว่าผู้บริโภคสามารถยอมรับเงื่อนไขนั้นๆได้หรือไม่
 
4.       ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการ ผู้บริโภคควรเลือกสถานออกกำลังกายที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ เครื่องออกกำลังกายมีจำนวนมากพอที่จะรองรับสมาชิกที่เข้าใช้บริการต่อวัน   ระบบล็อกเกอร์ และมีเครื่องดื่มไว้คอยบริการ เป็นต้น พร้อมด้วยการบริการของพนักงานที่มีมาตรฐาน สร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภคได้ โดยพิจารณาจากการเข้าไปตรวจสอบด้วยตนเอง
 
5.       ด้านปัจจัยเบื้องต้นของผู้บริโภค โดยต้องคำนึงถึงความสะดวกของตัวผู้บริโภคเอง โดยดูจากทำเลที่ตั้งเป็นสำคัญ ผู้บริโภคต้องเดินทางสะดวกเพื่อเอื้อต่อการไปออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนผู้บริโภคต้องเล็งเห็นประโยชน์ของการออกกำลังกายและสามารถทำให้การออกกำลังกายเป็นหนึ่งในกิจวัตรประจำวันของตนเอง
 

Read : 411 times

* );


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.