จุฬาฯ-เกษตรฯ-มหิดล ติด 100 อันดับมหาวิทยาลัยโลก
 


จุฬาฯ-เกษตรฯ-มหิดล ติด 100 อันดับมหาวิทยาลัยโลก


จุฬาฯ-เกษตรฯ-มหิดล ติด 100 อันดับมหาวิทยาลัยโลก

จุฬาฯ-เกษตรฯ-มหิดล ติด 100 อันดับโลก การจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามสาขาวิชา ปี 2014 ขณะเลขาธิการ กกอ. เผยเร่งนำการจัดอันดับมาขยายผล ก่อนต่อยอดความเป็นเลิศด้านวิชาการ และผลักดันมหาวิทยาลัยไทยสู่ระดับโลกต่อไป...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ได้เปิดเผยถึงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจำแนกตามรายสาขาวิชาในระบบ Quacquarelli Symonds (QS) ประจำปี 2014 (QS World University Ranking by Subject 2014) โดยพบว่า ในประเทศไทยมีมหาวิทยาลัย 3 แห่ง ที่มีสาขาวิชาได้รับการจัดอันดับอยู่ใน 100 อันดับแรก จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาด้านเกษตรศาสตร์และวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่อยู่ในอันดับที่ 48 สาขาวิชาด้านเภสัชศาสตร์และเภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ในอันดับที่ 49 และสาขาวิชาด้านวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อยู่ในช่วงอันดับที่ 51

ทั้งนี้ จากการจัดอันดับดังกล่าว มีมหาวิทยาลัยไทยที่อยู่ในช่วง 200 อันดับแรก อย่างน้อย 1 สาขาวิชา จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหากขยายผลการจำแนกอันดับตามรายมหาวิทยาลัยเป็น 400 อันดับ จะพบว่า มีมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับอย่างน้อย 1 สาขาวิชา เพิ่มขึ้นอีก 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อย่างไรก็ตาม จุฬาฯ มีจำนวนสาขาวิชาที่ติดในช่วงอันดับ 1-400 มากที่สุด จำนวน 14 สาขา รองลงมา ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 4 สาขาวิชา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 3 สาขาวิชา
Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.