มหาวิทยาลัยคริสเตียนเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์
 


มหาวิทยาลัยคริสเตียนเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์


มหาวิทยาลัยคริสเตียนเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน ภายใต้การนำของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง อธิการบดี มุ่งมั่นพัฒนาการจัดการศึกษามาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 30 ปี เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาที่หลากหลาย ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและ ปริญญาเอก และมุ่งเป็นผู้นำการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพของอาเซียน รวมทั้งมีความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ในปีการศึกษา 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียนตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ของประเทศ จึงสนับสนุนให้คณะวิทยาศาตร์สุขภาพเปิดสอนหลักสูตรใหม่ด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ซึ่งเนื่องจากระบบบริการการแพทย์ของประเทศไทยมีความต้องการบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์เพื่อไปร่วมพัฒนาอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่ผลิตโดยภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยเอง รวมทั้งสามารถทำวิจัยด้านวิศวกรรมพันธุกรรมและวิจัยเพื่อพัฒนาอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ อันจะเป็นการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมบริการด้านการแพทย์ และด้านสุขภาพของประเทศไทยให้เติบโตไปได้อย่างรวดเร็ว

มหาวิทยาลัยคริสเตียนเป็น 1 ใน 7 ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยคริสเตียนจึงกำลังเร่งรัดการก่อสร้างห้องปฏิบัติการสำหรับสาขาวิชานี้เพื่อให้การเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.